Aside
0

The nature
Trees and flowers
Bird

Advertisements
0

#2

Vận động, mọi sự đều vận động và thay đổi. Vậy nên mọi sự gắn kết đều chỉ là hữu hạn