0

Fighting for you

Now that you’ve found me,
My whole world is brighter


Now that you’ve touched me
My steps are much lighter

All of this world could decide
To fall inward
And you would still linger

Something has brought us together
Unspoken
Feigning reality, friendship, and wisdom

I will defend you
I’ll keep you beside me
That’s how I’ll repay all the kindness you’ve shown

Now that you’ve found me
I’ve stumbled through fire
Now that you’ve touched me
I’ve bloomed like a flower

Now that you’re with me
I no longer cower in silence, hiding
I’m fighting for you

I’m fighting for you .

Advertisements
Aside
0

Suy nghĩ của người khác về bạn không dựa vào hành động của bạn mà dựa vào nhận định riên của họ về điều bạn làm.
Chín người mười ý. Vì vậy hãy tự đánh giá hành động của mình.