Status
0

Không được vì một hòn đá nhỏ mà từ bỏ cả con đường
Không được ngừng cố gắng

Advertisements
Aside
0

Dù minh đã hiểu, đã đật được nó rồi nhưng vẫn phải luôn luôn cố gắng. Vì duy trì không phải là một điều dễ dàng

Quote
0

“People are quite different. What grips me need hardly touch you at all… What is innocence in you may be guilt in me. … What has no consequences for you may be the last nail in my coffin.”